Skip to main content
Tüm Alışverişlerde
%3 Lezzet Puan!
300₺ Üzerine
Kargo Bedava!

Gizlilik

ATA HOLDING VE TFI TAB GIDA GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Ekur Et Entegre San. ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca KVKK madde 10’dan kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere müşterilerimiz ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmak isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Şirket olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan ve verilen hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve ofisleri, topluluk şirketleri, şubeler, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca hizmetlerimizi kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizin organizasyonlarına katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Ayrıca Şirketin satışlar, indirimler, kampanyalar, promosyonları hakkında bilgilendirilmesi ve pazarlama amacıyla KVKK ve sair mevzuatına uygun olarak işlenecek, toplanacak, kullanılacak, saklanılacak, ifşa edilecek, aktarılacak ve güvende tutulacaktır.

Şirketimiz ve Franchise şubelerimiz, hizmet sağlayıcılarımız işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel bilgilerinizi satışlar, indirimler kampanyalar, promosyonlar ve faaliyetler hakkında bilgilendirme gibi pazarlama ve sistem desteği, yazılım geliştirme amacıyla kullanabilirler.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket  ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda Şirket tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; faaliyetlerimizi yürütürken veya yürütmek amacıyla Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi kapsamında Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumlulukları gereği toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metnin’de aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirkete iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masrafları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret tarifesi öngörülmesi halinde, Şirket tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13’üncü maddesi gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu, KVKK’nın amir hükmü gereği yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Emirhan Caddesi Dikilitaş Mahallesi No:109 Kat:11 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya Emirhan Caddesi Dikilitaş Mahallesi No:109 Kat:11 Balmumcu Beşiktaş / İstanbul adresine alındı teyitli şekilde iletebilirsiniz.

EKUR ET ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BİLGİ FORMU

Doküman İsmi:
Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Hedef Kitle:
Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından kişisel verileri işlenen Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret A. Ş. çalışanları dışındaki tüm gerçek kişiler

Hazırlayan:
Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Versiyon:
v.01

Onaylayan:
Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Komitesi

Yürürlük Tarihi:
Eylül, 2019

Politika’nın hazırlanmış olduğu Türkçe dilindeki hali ile herhangi bir çeviri hali arasında bir uyuşmazlık çıktığı hallerde, Türkçe metni dikkate alınmalıdır.

© Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 2019

İşbu belge Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın çoğaltılıp dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER
 1. 1. BÖLÜM 1 – GİRİŞ. 3

1.1.  GİRİŞ. 3

1.2.  KAPSAM… 3

1.3.  POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI 3

1.4.  POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ.. 3

 1. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR. 4

2.1.  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 4

2.2.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 4

2.3.  İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ 4

 1. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR. 5

3.1.  KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ 5

3.2.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 5

3.3.  ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 6

3.4.  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI 7

3.5.  KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 7

 1. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 8
 2. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI 8
 3. BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 9

6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 9

6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI 9

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ 9

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları 10

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri 12

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri 13

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 15

 

1. BÖLÜM 1 – GİRİŞ

1.1. GİRİŞ

Kişisel verilerin korunması Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Çalışanlarımızın kişisel verilerinin korunmasına ilişkin Şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise, bu Politika’daki esaslarla paralel olarak kaleme alınan Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

1.2. KAPSAM

Bu Politika; Şirketimiz çalışanları haricindeki kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Söz konusu kişisel veri sahiplerine ilişkin detaylı bilgilere işbu Politika’nın EK 2 (“EK 2- Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

1.3. POLİTİKA’NIN VE İLGİLİ MEVZUATIN UYGULANMASI

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları Şirket uygulamaları kapsamında somutlaştırılarak düzenlemektedir. 

1.4. POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

Şirketimiz tarafından düzenlenen bu Politika Eylül, 2019 tarihlidir. Politika’nın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenebilecektir. Politika Şirketimizin internet sitesinde https://amasyaeturunleri.com.tr/ yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 

2. BÖLÜM 2 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

2.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle Kanun kapsamında özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Şirketimiz bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın 3.3. bölümünde yer verilmiştir.

2.3. İŞ BİRİMLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA FARKINDALIKLARININ ARTTIRILMASI VE DENETİMİ

Şirketimiz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

Şirketimiz mevcut çalışanlarının ve bünyesine yeni dâhil olan çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımlar değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak yeni eğitimler düzenlemektedir.

 

3. BÖLÜM 3 – KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

3.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.3 başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

(i)       Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii)     Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii)   Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv)    Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v)      Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi)    Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii)  Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii)          Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
3.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

Şirketimiz, Kanun’un 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

3.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın EK 4 (“EK 4- Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları”) dokümanından ulaşılması mümkündür.

3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Yukarıdakilere ek olarak kişisel veriler, Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke aktarılabilecektir.

 

4. BÖLÜM 4 – ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgilere Politika’nın EK 3 (“EK 3- Kişisel Veri Kategorileri”) dokümanından ulaşılabilecektir.

Söz konusu kişisel veri işleme amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler Politika’nın EK 1’inde (“EK 1- Kişisel Veri İşleme Amaçları”) yer almaktadır.

 

5. BÖLÜM 5 – KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

6. BÖLÜM 6- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

6.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
6.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) sayılmış haklarına ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda https://amasyaeturunleri.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek “Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret A. Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu”ndan yararlanabileceklerdir.

6.3. ŞİRKETİMİZİN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Şirketimiz, kişisel veri sahibi tarafından yapılacak başvuruları Kanun ve ikincil mevzuata uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Kişisel veri sahibinin, bölüm 6.1.’de (“Kişisel Veri Sahibinin Hakları”) yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

 

EK 1 – Kişisel Veri İşleme Amaçları

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL) ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)
Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

 

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası
Stajyer ve öğrenci temini, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
Finans ve muhasebe işlerinin takibi
İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası
Etkinlik yönetimi
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi
Müşteri talep ve şikâyetlerinin takibi
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası
Şirket’in ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası
İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

 

 

Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası
Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
Ürün ve hizmetlere ilişkin olarak kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası
Kişiye özel pazarlama ve tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
Dijital ve diğer mecralarda müşteri kazanım ve mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve icrası
Dijital ve diğer mecralarda reklam ve tanıtım ve pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası
Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve icrası
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
Şirketin üretim ve operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası
Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini
Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

EK 2 – Kişisel Veri Sahipleri

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Müşteri Şirketimizle herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler
Potansiyel Müşteri Ürün ve hizmetlerimize kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişiler
Ziyaretçi Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü Kişi Şirketimizin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örn. kefil, aile bireyleri ve yakınlar) veya bu Politika ve Ekur Et Entegre Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler
Çalışan Adayı Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Şirket Hissedarı Şirketimizin hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İş birliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, bayi, yetkili servis, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler

 

EK 3 – Kişisel Veri Kategorileri 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ AÇIKLAMA
Kimlik Bilgisi Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir: ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, taşıt plakası vb. bilgiler
İletişim Bilgisi Telefon numarası, adres, e-posta, faks numarası
Lokasyon Verisi Kişisel veri sahibinin ürün ve hizmetlerimizi kullanımı sırasında veya çalışanlarımız ile iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanlarının Şirketimizin araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler
Müşteri Bilgisi Ticari faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler
Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi Şirketimiz operasyonları çerçevesinde ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.
İşlem Güvenliği Bilgisi Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları)
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik ve idari risklerimizi yönetebilmemiz için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kuralına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenilen kişisel veriler
Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler
Özlük Bilgisi Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri
Çalışan Adayı Bilgisi Şirketimizin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği şirketimizin insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Pazarlama Bilgisi Ürün ve hizmetlerimizin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Görsel İşitsel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler
Denetim ve Teftiş Bilgisi Şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler anlamına gelmektedir.
Hukuki İşlem ve Uyum Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

 

EK 4 – Şirketimiz Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak müşterilerin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri
 • Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Grup Şirketleri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanımı Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu yatırımcı oteller ve diğer taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Tedarikçi /Hizmet Sunan Taraf/ Danışman Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Şirketimizin veri işleme işleme amaçları ve talimatları doğrultusunda Şirketimize hizmet sunan taraflar Şirketimizin tedarikçiden/hizmet sunan taraftan/danışmandan dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Örneğin; SPK, EPDK, Rekabet Kurulu gibi

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kanunen belirlenmiş belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve yine kanunun belirlediği çerçevede faaliyetlerini devam ettiren kurum veya kuruluşlar (Örneğin; bankalar, bağımsız denetçiler) anlamına gelmektedir. İlgili özel kurum ve kuruluşların yürütmekte olduğu faaliyetler kapsamında giren konular ile ilgili sınırlı olarak kişisel veriler paylaşılmaktadır.
Grup Şirketleri (Grup Şirketlerine aşağıda liste halinde yer alan adresler üzerinden ulaşabilirsiniz.) https://www.tabfoods.com/en/companies/ecosystem, https://www.tabfoods.com/en/companies/qsr-turkey, https://www.tabfoods.com/en/companies/qsr-china

EKUR ET ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

1. Başvuru Yöntemi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz.

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ
1.    Yazılı Olarak Başvuru Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:109 Kat:11 Beşiktaş/İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
2.    Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile ekuret@hs02.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
3.    Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle kvkk@ekuret.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.
4.    Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Şirketimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@ekuret.com.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

2. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Ad-Soyadı :  

 

T.C. Kimlik Numarası /

Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası

:
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi :
Cep Telefonu :
Telefon Numarası :
Faks Numarası :

 

E-posta Adresi :

 

 

3. Şirketimiz ile İlişkiniz
Şirketimizle İlişkiniz : Müşteri
Çalışan
Eski Çalışan
Diğer

(Belirtiniz)

 

4. Talep Konusu
Kişisel verilerinize ilişkin talebinizi aşağıda açıkça yazmanızı rica ederiz. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Yanıtın 2nci bölümünde sağlamış olduğum faks numarama gönderilmesini istiyorum.

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerimin doğru ve güncel olduğunu, Şirketinizin başvurumu sonuçlandırabilmek adına ilave bilgi talep edebileceğini ve ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemem gerekebileceği hususunda aydınlatıldığımı beyan ve taahhüt ederim.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Veri Sahibi)

Adı Soyadı                         :

Başvuru Tarihi                  :

İmza/Onay                        :

 

Formu PDF olarak indirmek için tıklayınız.

ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Ekur Et” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, web sitelerimiz (“Site”), uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan çerez ve piksel gibi kişisel verilerin toplanması yoluyla kişisel verilerin işlenmesi nedeniyle elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir.  İşbu metinde sitemizde ve uygulamamızda hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Ekur Et olarak sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve uygulamamızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede, uygulamada veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://amasyaeturunleri.com.tr/ adresinde yer alan Ekur Et Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanız olması halinde gerçekleştirilmektedir.  Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Ekur Et olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde grup şirketlerimize, bağı şirketlerimiz ve iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere paylaşabiliriz.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Ekur Et olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

Sitemizde ve Uygulamamızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve uygulamamızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve uygulamamızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

 

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin ve uygulamamızın doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

Çerez Açıklama
__cfduid CloudFlare Çerezi

Güvenlik amaçlı olarak paylaşımlı ip üzerinden bağlanan her ziyaretçinin özel olarak kimliklendirilmesini sağlamaktadır.

 

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler sayesinde sitemizi ve uygulamamızı kullanımınızı ve performans analizi yaparak sizlere verdiğimiz hizmetleri daha iyi hale getirebiliyoruz. Örneğin bu çerezler sayesinde ziyaretçilerimizin en çok hangi sayfaları görüntülediğini, sitemizin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve olası problemleri tespit edebiliyoruz.

Çerez Açıklama
_gid Google Analytics Çerezleri

Web sitemizdeki trafik ölçümlemesi için kullanılan Google çerezleridir. Herhangi bir özel veri saklamamakla birlikte kullanıcının gerçekleştirdiği işlemlerde tarayıcı hareketlerini takip etmektedir.

_ga
_gat_gtag_UA_119285750_1
_dc_gtm_UA_-687001330-1

 

Hedefleme veya reklam çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dâhilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

Çerez Açıklama
1P_JAR Google Reklam ve Hedefleme Çerezleri

Genel olarak gömülü bir youtube videosu ya da istatiksel olarak izelenecek edilecek olan sitemize ait verilerin takip edilebilmesi için kullanılmakta olup herhangi kişisel bir veri saklamamaktadır.

 

Sadece ziyaretçi tarayıcı üzerinde Google hesapları ile giriş yapıldığında kullanıcının onayı ile birlikte bu istatiksel veriler kullanıcının Google hesabıyla ilişkilendirilir.

AID
ANID
APISID
CONSENT
DSID
HSID
IDE
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un çalışması için zorunlu olan Çerezler’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/  adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://amasyaeturunleri.com.tr/ adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak veya kvkk@ekuret.com.tr adresine mail göndermek sureti ile Şirket’imize iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

Son güncelleme tarihi: Eylül, 2019

EKUR ET ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

MADDE 1 – KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“SATICI”), SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya
Telefon/Şikâyet Hattı : 444 0 839
Mersis No : 0330005392900015

MADDE 3 – ÖN BİLGİ FORMU KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER

Ürün/ürünlerin/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi aşağıda belirtildiği gibidir. Listelenen ve internet sitesi ve/veya mobil aplikasyonda ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Ürün Adı Miktar Tutar

Kargo Bedeli : __,__-TL+KDV (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)
Ödeme Şekli : __________________________
Sipariş Tarihi : __/__/____
Teslim Şekli : Adrese Teslim

MADDE 4 – SİPARİŞ VEREN/ALICI KİŞİ BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanlı : _____________________(“SİPARİŞ VEREN/ALICI”)
T.C. Kimlik Numarası :
Teslimat Adresi : ________________________________
Teslim Edilecek Kişi/Kişiler : ________________________________
Telefon : _________________
Email/Kullanıcı Adı : _________________
SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dâhilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişlerinde kargo teslimat bedelini ödemekle yükümlüdür.

Ürün/ürünlerin tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait kredi kartının SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine bu durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı yada nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE – 5

SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ön bilgi formu ve/veya sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı sırasında kapıda veya online olarak ürün/ürünlerin iptal ya da iadesini talep etmesi durumunda SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iptal veya iade sonrası oluşturduğu toplam sipariş tutarı üzerinden MADDE 3’te belirtilen hizmet bedellerini talep etme hakkını saklı tutar.

MADDE – 6

SİPARİŞ VEREN/ALICI Madde 4’te belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya veyahut SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın bildirmiş olduğu teslimat adresine ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’a aittir.

MADDE – 7

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE – 8

İşbu ön bilgi formuna konu hizmetler, yalnızca perakende satışa ve nihai kullanıma yöneliktir. Toptan sipariş yararlanma âdeti her ürün için maksimum on (10) adet ile sınırlıdır. SATICI, bir ürün için maksimum on (10) adetten fazla verilen siparişleri teslim etmeme hakkını saklı tutar. Toptan ve ”yeniden satış” amaçlı siparişlerin ön bilgi formu ve/veya satış sözleşmesi oluşmuş olsa dahi SATICI siparişi iptal ederek teslim etmeme hakkını saklı tutar. Siparişin bu nedenle iptal edilmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından ürünlerin bedeli ne şekilde ödenmiş ise aynı şekilde SATICI tarafından iade edilir.

SATICI, ürün/ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle tedarik edilemeyen ürün yerine internet sitesinde/mobil aplikasyonda listelenen eşit kalite ve fiyatta bir başka çeşit ürün tedarik edebilir.

MADDE – 9

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu ön bilgi formunun SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI

Cayma Hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/C maddesi ile düzenlenmiştir. Düzenlenen işbu madde gereğince;

“Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler” için cayma hakkının kullanılamayacağı hususu açık bir şekilde belirtilmiştir.

SATICI ile SİPARİŞ VEREN/ALICI arasında kurulan satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürünlerin “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek” sınıfına girmesi sebebi ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE– 11

SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile ön bilgi formu/sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİPARİŞ VEREN/ALICI’da siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

MADDE – 12

SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde ön bilgi formu/sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın; ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu ön bilgi formu ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI: Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

EKUR ET ENTEGRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME NO : SİPARİŞ ONAYINI TAKİBEN OLUŞAN SİPARİŞ NO
TARİH : ____________
MADDE 1 – KONU:
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen
ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerini içermektedir.

MADDE 2 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya
Telefon/Şikâyet Hattı : 444 0 839
Mersis No : 0330005392900015
Banka Hesap Bilgileri: _______________

MADDE 3 – SİPARİŞ VEREN/ALICI KİŞİ BİLGİLERİ
Adı/Soyadı/Ünvanlı : ___________ (“SİPARİŞ VEREN/ALICI”)
Teslimat Adresi : ______________
Teslim Edilecek Kişi/Kişiler :______
Telefon : _________________
Faks : _________________
E-mail/Kullanıcı Adı : _________

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, alternatif ürün tercihi, siparişin sonlandığı andaki
aşağıda bilgilerden oluşmaktadır.
Ürün Adı …
Miktar …
Tutar …

MADDE 5 – ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME:
5.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, vermiş olduğu siparişlerinde Sözleşme konusu ürün/ürünler için, toplam sipariş tutarı üzerinden aşağıda belirtilen hizmet bedellerini ödemekle yükümlüdür. SATICI hizmet bedellerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Kargo Bedeli : ___,__-TL (SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacak)
Ödeme Şekli : __________
Sipariş Tarihi : __/__/____
Teslim Şekli : Adrese Teslim
5.2. Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli (kredi kartı, havale veyahut eft) ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.3. SATICI, operasyonel olarak belirlediği ya da belirleyeceği uzak dağıtım bölgelerine, belirlediği ya da belirleyeceği minimum sipariş tutarları dâhilinde teslimat yapma hakkını saklı tutar. SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişlerinde kargo bedelini ödemekle yükümlüdür.
5.4. Ürün/ürünlerin tesliminden sonra SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya ait kredi kartının SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI kendisine bu
durumun uzaktan iletişim aracı ile bildirilmesine müteakip 3 gün içerisinde teslim aldığı ürün bedellerini başka bir online ya da kredi kartı yada nakit olarak ödeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI, siparişi ile teslim edilen ürün/ürünler arasında, tartılı ve alternatif ürünlerden kaynaklanan fiyat farklılıklarının ödeme tutarına ayrıca
yansıtılacağını ve bu tutarı SATICI’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu tarz ürünlerin seçilmesi durumunda kredi kartı ödemesi sistem üzerinden kabul edilmeyecek olup, kredi kartı veyahut nakit ödeme kapıda gerçekleştirilecektir.
5.6. SİPARİŞ VEREN/ALICI, ürünleri teslim almaktan imtina etmesi, Sözleşmeden vazgeçmesi (cayması) veya Sözleşmeyi haklı nedeni olmaksızın tek yanlı olarak feshetmesi halinde SATICI’dan hiç bir talepte bulunmayacağını, teslim almaktan vazgeçtiği/imtina ettiği veya Sözleşmeyi tek yanlı olarak feshettiği için teslim edilmeyen ürün bedellerinin kısmen dahi olsa iadesini istemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE 6 – ÜRÜN İADESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
6.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, Ürünün teslimatı sırasında fark edilemeyip ürünün kullanımı öncesinde ya da kullanım anında ortaya çıkan yabancı madde, küflenme, bombaj, renkte bozukluk, çiğ ürün vb. ayıplı ürünler ile ilgili olarak 444 0 839 numarası üzerinden SATICI’nın, Amasya Et Ürünleri Müşteri İlişkileri ile iletişime geçecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, aynı şekilde ürüne ilişkin tespit etmiş olduğunuz hataları, fatura ve sipariş numaralarını da belirterek, SATICI’nın musteriiliskileri@amasyaeturunleri.com.tr adresine bildirebilir.
6.2. Amasya Et Ürünleri Müşteri İlişkileri, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın yapmış olduğu bildirim kapsamında SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya en geç 2 (iki) gün içerisinde olumlu veyahut olumsuz yönde bir bilgilendirme yapacaktır. Amasya Et Ürünleri Müşteri İlişkileri, SİPARİŞ VEREN’ALICI’nın öne sürmüş olduğunuz iade gerekçesini uygun
görmesi halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan, satın aldığı ürünün tamamını faturası ile birlikte, test etmek için TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya adresinde
bulunan fabrikasına, karşı ödemeli olarak göndermesini talep edecektir. SATICI’nın bu yönde bir talebi olmadan gönderilen ürünler ise teslim alınmayacaktır.
6.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından fabrikaya gönderilen ürünler, SATICI’nın ilgili departmanları tarafından incelenecek olup, incelemeye konu ürünlerin, fabrika
adresine teslim edildiği tarihi müteakip 7 (yedi) gün içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya olumlu veyahut olumsuz yönde bir bilgilendirme yapılacaktır.
6.4. İşbu Sözleşme’nin 6.1. numaralı maddesinde bahsi geçen uygunsuzlukların tespiti halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iade ve değişim hakkı bulunmaktadır.
SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iade hakkını kullanması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, ürünün SİPARİŞ VEREN/ALICI
tarafından iade edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka
tarafından SİPARİŞ VEREN/ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra SİPARİŞ
VEREN/ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, SİPARİŞ VEREN/ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından havale/eft şeklinde ödenmiş olması halinde ise, ürün bedelinin iadesi
SATICI tarafından 14 gün içerisinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ödeme yapmış olduğu hesaba iade edilecektir.  İade edilecek olan bedel yalnızca ürün bedeli olup,  kargo
ücretleri iade edilmeyecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın, satın almış olduğu ürüne ilişkin olarak değişim hakkını kullanmak istemesi halinde ise yalnızca aynı ürüne
ilişkin değişiklik imkânı tanınacaktır. Dolayısı ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın satın almış olduğu ürünü, başka bir ürün ile değiştirme imkânı bulunmamaktadır. SİPARİŞ
VEREN/ALICI’nın, değişim hakkını kullanması halinde kendisine gönderilecek olan ürünlerin kargo ücretleri ise yine SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından karşılanacaktır.
6.5. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından fişsiz, faturasız ve tutanaksız gönderilmiş olan ürünlerin iadeleri SATICI tarafından kesinlikle kabul edilmeyecektir. Keza aynı
şekilde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın iade hakkını kullanması için iade işlemine konu ürünü, SATICI’nın, TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya adresinde bulunan
fabrikasına göndermesi gerekmektedir. İadeye konu ürünün SATICI’ya ulaştırılmaması halinde SATICI’nın herhangi bir ürün bedeli iadesi sorumluluğu
doğmayacaktır.
6.6. Ürün iadesi işlemlerine ilişkin olarak tek yetkili mercii, SATICI’nın TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya adresinde bulunan fabrikasıdır. SATICI’ya ait
mağazalardan ise ürün iadesine ilişkin hiçbir işlem yapılmamaktadır.   Yalnızca İstanbul ili sınırları içerisinde olmak üzere verilen taze et siparişlerine ilişkin olarak
ise SATICI’ya ait mağazalarda ürün bedeli iadesi ve ürün değişim işlemi yapılabilir. 6.7. İşbu Sözleşme’nin 6.5. numaralı maddesinde de açıkça yer aldığı üzere
SATICI’nın TDİ Besi OSB, Saluca Köyü, Suluova/Amasya adresinde bulunan fabrikasına gönderilmeyen ürünlere ilişkin herhangi bir ücret iadesi veyahut değişim
işlemi yapılmayacaktır.

MADDE 7 – TESLİMATA İLİŞKİN HÜKÜMLER
7.1.SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin gönderi alanı kapsamında olması ve SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın sipariş içeriğinin şarküteri ürünü olması şartı ile SİPARİŞ
VEREN/ALICI’nın vermiş olduğu siparişler Türkiye sınırları içerisinde talep etmiş olduğu tüm adreslere ulaştırılır.
7.2. Kargo bedeli, siparişe konu ürün bedeli ile birlikte, SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan tahsil edilecektir.
7.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından saat 14:00’a kadar verilen siparişler, aynı gün içerisinde, saat 14:00’dan sonra verilen siparişler ise ertesi gün içerisinde SATICI
tarafından hazırlanmak sureti ile kargoya verilecektir. Hafta sonu, dini ve milli bayramlarda verilen siparişler ise yine SATICI tarafından haftanın ilk iş günü, SATICI
tarafından hazırlanmak sureti ile kargoya verilecektir. SATICI, SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişlerini anlaşmalı kargo şirketine teslim etmesini müteakip SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı e-posta yolu ile bilgilendirecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI ise kendisi ile paylaşılan kargo şirketi ve gönderi numarası üzerinden siparişin
durumuna ilişkin kontrol yapabilecektir.
7.4. İşbu Sözleşme’ye ve teslimat koşullarına konu satış ve teslimat işlemleri yalnızca şarküteri ürünlerine ilişkindir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, yalnızca İstanbul ve
Amasya sınırları içerisinde ve aşağıda yer alan şartlar dâhilinde olmak üzere taze et siparişi verebilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, İstanbul (Adalar, Arnavutköy [havalimanı], Çatalca, Silivri ve Şile ilçeleri hariç) il sınırları içerisinde olmak üzere sipariş bedeli 200,00-TL’den az olmamak ve ürün bedelini kredi kartı ile ödemek kaydı ile taze et siparişi verebilir. İstanbul ili sınırları içerisinde olmak üzere taze et siparişlerine ilişkin teslimatlar haftanın 6 (altı) günü (PAZAR HARİÇ) yapılmaktadır. Siparişin teslimatı sipariş
verilen günün ertesi günü yapılmaktadır. (Büyükçekmece ve Beylikdüzü ilçeleri için teslimat günleri Çarşamba ve Cumartesi günleridir) Teslimata ilişkin herhangi bir
ücret talep edilmeyecek olup, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedeller ise kapıda yalnızca kredi kartı üzerinden tahsil edilecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, Amasya ili sınırları içerisinde olmak üzere ve ürün bedelini kredi kartı ile ödemek kaydı ile taze et siparişi verebilir. Amasya ili sınırları içerisinde olmak üzere taze et siparişlerine ilişkin teslimatlar haftanın 6 (altı) günü (PAZAR HARİÇ) sipariş başı 12,90-TL karşılığında yapılacaktır. Amasya ili sınırları içerisinde olmak üzere verilen taze et ve şarküteri ürünlerine ilişkin sipariş bedelinin 200,00-TL’yi aşması halinde ise teslimata ilişkin herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Hafta içi ve Cumartesi günleri saat 17:00’a kadar verilen siparişler
aynı gün dağıtıma çıkacak ve teslimatı yapılacaktır. Hafta içi saat 17:00’dan sonra verilen siparişler ertesi gün dağıtıma çıkacaktır. Cumartesi günü saat 17:00’dan sonra veyahut Pazar günü verilen siparişler ise Pazartesi günü dağıtıma çıkacak ve teslimatı yapılacaktır. Sipariş edilen ürünlere ilişkin bedeller ise kapıda yalnızca kredi kartı üzerinden tahsil edilecektir. İlgili teslimat işlemleri SATICI’ya ait kapalı kasa frigo araçlar kullanılmak üzere SATICI’nın çalışanları tarafından yapılacaktır.
7.5. Sipariş teslimatları yalnızca SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın siparişini verirken belirttiği teslimat adresine, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile kapıya ürün/ürünler teslimi şeklinde yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, teslimat adresinin haricinde başka bir yerde teslimat talep etse bile kesinlikle teslimat yapılmayacaktır. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkân veya bunun gibi SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.
7.6. Sözleşme konusu ürün/ürünler, SİPARİŞ VEREN/ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden
SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumda tüm sorumluluk SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya aittir.
7.7. Kargo teslimat görevlisi, SİPARİŞ VEREN/ALICI’yı, belirtilen adreste bulamaz ise telefon yoluyla ulaşacaktır. Yanlış adres ve telefon beyanı veya adreste paketi
teslim alacak kişinin bulunmaması sebepleriyle paketin teslim alınmaması durumundan SATICI sorumlu tutulamaz.
7.8. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’ya bildirmiş olduğu tüm adres ve iletişim bilgilerinin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın
bildirmiş olduğu teslimat adresine veyahut SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya telefon ile ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi
durumlarda SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın vermiş olduğu sipariş anlaşmalı kargo şirketinin ilgili şubesine gelecek ve SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alması
beklenecektir. Dolayısı ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın ilgili siparişini teslim almaması halinde tüm sorumluluk yine kendisine ait olacaktır.
7.9. SİPARİŞ VEREN/ALICI, taşıma sırasında hasar görmüş ürünü tespit etmek için adresine gelen siparişi, kargo yetkilisinin huzurunda açıp faturası ile karşılaştıracak,
herhangi bir hata, eksiklik ve tahribat olup olmadığını kontrol edecektir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, almış olduğunuz üründe tahribat veya eksiklik olması durumunda
kargo görevlisinin yardımı ile bir tutanak düzenleyecek, eksiklik ya da tahribatı belirtip, ürünü kargo yetkilisine teslim edecektir. Aksi halde ürünü eksiksiz aldığı
kabul edilecek ve sonrasında yapacağı tüm iade talepleri reddedilecektir.
7.10. SATICI, bazı günlerde servis vermeme hakkına sahiptir. Yoğun kar yağışı, sel gibi mevsimsel olumsuz koşulların ulaşımı aksatması halinde, anlaşmalı kargo
şirketinden kaynaklanan nedenler ve sipariş yoğunluğu nedeniyle de SATICI’nın teslimatı engelleyen durumun ortadan kalkması tarihine kadar teslimat işlemlerini
erteleme hakkı bulunmaktadır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, bu gibi nedenlerle herhangi bir talepte ve şikâyette bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
7.11. SİPARİŞ VEREN/ALICI, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin havale/efet/online olarak ödenmemesi, banka kayıtlarında iptal edilmesi ve/veya İstanbul ili sınırları içerisinde verilen taze et siparişine ilişkin, kapıda ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, SATICI’nın Sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8 – MÜCBİR SEBEP HALLERİ

8.1. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. SİPARİŞ VEREN/ALICI’da siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından SİPARİŞ VEREN/ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, SİPARİŞ VEREN/ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu
tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI
Cayma Hakkının kullanılamayacağı sözleşmeler; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/C maddesi ile düzenlenmiştir. Düzenlenen işbu madde gereğince; “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler” için cayma hakkının kullanılamayacağı hususu açık bir şekilde belirtilmiştir. SATICI ile SİPARİŞ VEREN/ALICI arasında kurulan satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürünlerin  “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek” sınıfına girmesi sebebi ile SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

MADDE 10 – GENEL HÜKÜMLER
10.1. İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girebilmesi için SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. SİPARİŞ VEREN/ALICI, Madde 4’te belirtilen işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
10.2. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. SİPARİŞ VEREN/ALICI, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3. SATICI, Sözleşme şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu gibi bir durumda, değişikliklerin tümü web sitesinde yayınlanacak ve değişikliklerden sonra
yapılacak sipariş ve alımlar bakımından geçerli olacaktır.
10.4. İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyetleri veya SİPARİŞ
VEREN/ALICI’nın ikametgâhı veya hizmeti satın aldığı yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Taraflar arasında uyuşmazlık durumunda, öncelikle karşılıklı görüşme ve
iyi niyet esastır. Eğer uyuşmazlık bu çerçevede çözümlenemez ise İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 11 – KİŞİSEL BİLGİLER / TİCARİ İLETİŞİM / PAYLAŞIM/GİZLİLİK
11.1. SİPARİŞ VEREN/ALICI, SATICI’nın; doğrudan ve iştirakleri, grup şirketleri ve ortakları tarafından, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları, bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine izin verir.
11.2. SİPARİŞ VEREN/ALICI, bildirmiş oldukları veya SATICI tarafından çeşitli kanallarla temin edilmiş olan kişisel bilgilerinin/verilerinin, kişisel olmayan bilgilerinin mal ve hizmetlerini tanıtmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, üyelerini tanımak, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere SATICI tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, yasal mevzuatın izin verdiği durumlarda “iştirakleri, grup şirketleri ve ortakları”, Kargo şirketleri gibi üçüncü kişi hizmet ortaklarına açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecek olduğunun işbu Sözleşmenin kurulmasından evvel kendilerine açıklanmak sureti ile kişisel verilerinin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları hakkında aydınlatılmış ve bilgilendirilmiş olduklarını
kabul ederler.
11.3. SİPARİŞ VEREN/ALICI aksini belirtmedikçe, ticari ilişkisi sonlandığında da, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda, mevcut verilerinin
muhafaza edilmesini, paylaşılmasını, işlenmesini kabul eder.
11.4. SİPARİŞ VEREN/ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bu talebini programların iletişim kanallarından bildirebilir.
11.5. Siparişin gerçekleşmesi durumunda SİPARİŞ VEREN/ALICI işbu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
11 (on bir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, __/__/____ tarihinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle
akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar ve Sözleşme’nin Onaylanması

İşbu Amasya Et Ürünleri Üyelik ve Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) http://amasyaeturunleri.com.tr/ internet sitesi sahibi, merkezi Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. Atakule No:109 A Blok Kat: 11 Balmumcu 34349 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 302448 sicil numarası ile kayıtlı Ekur Et Entegre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Amasya Et Ürünleri”) ile http://amasyaeturunleri.com.tr/ internet sitesine (“İnternet Sitesi”) üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme, Üye’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Üyelik ve Satış Sözleşmesi ve Eklerinde Yer Alan Şartları “Kabul Ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecek ve internet ortamında, yapacağı her bir satışa uygulanacaktır. Bundan sonra Amasya Et Ürünleri ve Üye tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin İnternet Sitesinden yararlanma, kullanma ve satış şartlarının belirlenmesidir.  http://amasyaeturunleri.com.tr/ kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalar vasıtasıyla sipariş verme imkanı ve buna ilişkin hizmetleri sunar.

Sipariş ve Ödeme

Amasya Et Ürünleri, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedelin Üye tarafından açıkça görülmesini sağlar. Amasya Et Ürünleri, Üye’nin siparişini aldığı zaman gecikmeksizin, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanmak için doldurduğu üyelik formunda belirttiği e-mail adresine (“Üyenin E-mail Adresi”) gönderilen bir e-mail ile siparişin alındığını  teyit eder. Söz konusu sipariş teyit mesajının Üye’nin e-mail hesabındaki “istenmeyen e-mail (spam)” kutusuna düşmüş olmasından ve bu sebeple Üye’nin sipariş teyidini almamasından doğabilecek sorunlardan Amasya Et Ürünleri sorumlu değildir.

Üye, siparişini tamamlamadan önce siparişinde herhangi bir değişiklik yapmak isterse “alışverişe devam et” tuşuna tıklayarak ilgili değişiklileri yapabilir, ya da siparişini iptal etmek isterse, “siparişi iptal et” tuşuna tıklayarak ilgili siparişi iptal edebilir. Üyeler, Amasya Et Ürünleri İnternet Sitesinden verdikleri siparişin ücretini, havale, eft veyahut kredi kartı ile ödeyeceklerdir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Üye, İnternet Sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme şartlarına uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır. Üye, İnternet Sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, İnternet Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

İnternet Sitesinde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üye’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Amasya Et Ürünleri’nin, Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, işbu Sözleşme şartlarını onayladığı an itibari ile 18 yaşını doldurmuş olduğu kabul ve beyan eder. Üyenin bu beyanına aykırı bir durumun varlığı halinde gerek üyenin, gerekse de  üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı Amasya Et Ürünşleri’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üye, İnternet Sitesine üye olurken verdiği kişisel ve sair diğer bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Sözleşme kapsamında elde edilecek kişisel veriler sadece işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat el verdiği ölçüde ve bağlantılı amaçlar için işlenebilecektir.

Üyelik işlemi sırasında kullanılan sosyal medya hesaplarına ait bilgiler veya manuel şekilde girilen üyelik bilgileri herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşılmamalıdır. Üye, bu bilgileri güvenli şekilde saklamakla sorumludur. Üyelik sırasında kullanılan sosyal medya hesaplarına ait veya manuel üyelikte verilen bilgilerin kendi kusuru ile  kaybından ya da üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlara ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu sebeple Amasya Et Ürünleri’nden herhangi bir talepte bulunamaz ve Amasya Et Ürünleri’nin bu gibi durumlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu ve/veya Üye’nin zararlarını tazmin etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Amasya Et Ürünleri, kusurlu olduğu durumlar hariç olmak üzere, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır.

Üye, Amasya Et Ürünleri’ninbaşka İnternet Sitesi kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Üye’ye aittir.

İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Amasya Et Ürünleri’nin  bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve Amasya Et Ürünleri’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Amasya Et Ürünleri’nin mülkiyetinde olup, bunlar Üye tarafından Amasya Et Ürünleri’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

Amasya Et Ürünleri tarafından İnternet Sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Amasya Et Ürünleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini, her bir Üye’nin önceden açık rızasını almak kaydıyla, (i) kullanıcılarına/müşterilerini daha iyi hizmet sunmak amacıyla, (ii) hizmetlerini ve ürünlerini iyileştirmek amacıyla, (iii) İnternet Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak amacıyla ve (iv) hizmetlerini ve İnternet Sitesi’nin kullanımını kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda kullanabilir. Amasya Et Ürünleri, Üye’nin İnternet Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

Amasya Et Ürünleri, İnternet Sitesinin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üye’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma hakkına haizdir. Herhangi bir şekilde, yapılacak söz konusu değişikliklerin Üye’nin aleyhine bir düzenleme getirdiği durumlarda, söz konusu değişiklik ile ilgili olarak Üye’nin E-mail Adresi’ne gönderilen bir e-mail ile bilgilendirme yapılır.

Ürün Teslimatı

Amasya Et Ürünleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde Üye, İnternet Sitesinde seçtiği adreste bulunamaz ise, siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Üye’nin adresinde olmaması durumunda vermiş olduğu siparişe ilişkin paket ilgili kargo şirketinin en yakın şubesine teslim edilecektir. Kargo Şubesi’ne teslim edilen ve Üye tarafından bir (1) gün içerisinde teslim alınmayan siparişler ile ilgili olarak Amasya Et Ürünleri’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bu gibi durumlarda Amasya Et Ürünleri’nden herhangi bir hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. Üye’nin kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu durumlarda, Üye söz konusu siparişe ilişkin olarak ya da başkaca bir sebeple Amasya Et Ürünleri’nden herhangi bir talepte bulunamaz. Bu sebeple teslim edilemeyen siparişlere ilişkin olarak Amasya Et Ürünleri’nden herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Gizlilik

İşbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Taraflar yazılı, sözlü veya sair surette kendilerine iletilen her türlü bilgi ve belgeleri, Üye’lerin kişisel bilgilerini (“Gizli Bilgiler”), karşı tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere açıklayamaz, başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz ve kullandıramaz. Gizli Bilgilerin başka kişilerin eline geçmesi ve kullanılmasından Amasya Et Ürünleri ve iştirakleri veya grup şirketleri, tüm üye işyerleri ve çalışanlarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Sözleşmenin Feshi

Amasya Et Ürünleri, Sözleşme’nin feshi için haklı bir nedenin varlığı halinde işbu Sözleşme’yi tek taraflı feshedebilir. Üye ise dilediği zaman http://amasyaeturunleri.com.tr/ adresine yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Yazılı bildirimin Amasya Et Ürünleri’ne ulaştığı tarihte Sözleşme sona erer ve Amasya Et Ürünleri,Üye’nin kaydını kayıtlarından siler.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Türk Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

EK-1

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN AÇIK RIZA

Amasya Et Ürünleri’nin İnternet Sitesi’ne üye girişi için başvurulduğunda  elektronik ticari ileti izni veren “Üye’ler, söz konusu üyelik formunda vermiş oldukları bilgilerin, aksi belirtilmedikçe Amasya Et Ürünleri bağlı kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından, her türlü pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik hatırlatmaları ile iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına muvafakat ederler. Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıya, keza, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Amasya Et Ürünleritarafından, tarafıma SMS/kısa mesaj, bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca izin ve onay veriyorum.

Sepetim